Barion Pixel

Játékszabályzat LED LÁMPA

6 minutes, 18 seconds Read

Játékszabályzat Parkside COB LED lámpa

A  “Nyerd meg ezt a szuper erős PARKSIDE COB LED lámpát” Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 2023. Május  07

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A játék és a szervező Jelen szabályzat jócuccok.eu webáruház (Bp.1181 Csontváry 23. továbbiakban: Szervező) által kezelt karbantartott (20+) Jócuccok | Facebook oldalán futó „üzenőfali nyereményjátékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete
A Játék időtartama: 2023. 05. 07. – 2023 05. 28. 23:59
Sorsolás: 2023.05.29.
Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 10 órán belül.

Részvétel: Két ismerős megnevezése a posztan, illetve a poszt kedvelése. A megosztás nem feltétele ajátéknak, de megköszönjük.
A játék végén a szabályosan válaszolók közül kisorsolásra kerül a szóban Parkside LED LÁMPA

4. Nyeremények, nyertesek
A Játék során az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:
a szóban forgó Parkside LED LÁMPA

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.
A nyertesek neveit a Facebook oldalon tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.
.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:
a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
az értesítő levélre 5 naptári napon belül nem válaszol;
bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

5. Nyertesek értesítése
A nyertest kérjük, telefonon /Mobil: +36706371932/ vegye fel a Szervezővel a kapcsolatot a nyeremény átvételi részleteinek egyeztetéséhez. (alap esetben futárszolgálattal küldjük el )
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. Adatkezelés és adatvédelem
7.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelenszabályzatban részletezett célra használjuk.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
· hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja, valamint, hogy azokat az adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.
A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

8. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

9. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Budapest, 2023. 05. 07..

Megosztás